همدان

در همدان، ایران
امروز: دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر همدان، در استان همدان، ایران

اطلاعات شهر همدان

آب و هوای شهر همدان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۶۹ درصد، فشار: ۲۷۱۵۸.۸۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۶

ساعت: ۲۰:۲۰

دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)